Monday, February 25, 2013

قلب وصله پینه شده من

امروز وقتی بد بیاریها داشت از سر و کولم بالا میرفت و از تو حلقم میزد بیرون ناگهان به این فکر افتادم خدائی این قلب عمل شده من خوب داره همکاری میکنه خوببببببببببببببببببببببببببببب

Sunday, February 24, 2013

اسباب کشی

امروز دوباره دارم اسباب کشی میکنم باور نمیکنین اگه بگم با 43 سال سن نزدیک 40 بار اسباب کشی کردم اما گاهی جابجایی خیلی خوب مخصوصا اگه داری از کسی که دلتو شکسته دور میشی .

زنذگی در تنیهایی ترسناکه

اگر ببینید هیچکس رو ندارید چه احساسی بهتون دست میده یعنی هیچکس نیستا؟

Saturday, February 23, 2013

من اینجا جدیدم

امروز اولین روزی هست که مینویسم به امید پیدا کردن دوستان جدید. مشتاق شنیدن هر گونه انتقاد و پیشنهادی هستم تا بتوانم دنیای زیباتری بسازم.